Abuse policy

1. ALLMÄNT
Följande Abuse Policy gäller för Fastbit AB. Syftet med denna policy är att beskriva Fastbit ABs förhållande till och hantering av s.k. Abuse-frågor. Abuse kan i princip beskrivas som missbruk på Internet. Målet med Abuse Policyn är att hindra att våra kunder m.fl. utnyttjar Fastbit ABs infrastruktur och därigenom gör sig skyldiga till intrång i nätverk, olaga spridning och publicering eller på annat sätt bryter mot gällande lagstiftning. Fastbit AB skall även tillse att kunderna följer den nätetikett som gäller på Internet och inte använder tjänsterna på ett anstötligt, oetiskt eller oseriöst sätt. I Fastbit ABs kundavtal finns därför bestämmelser härom.

2. MISSBRUK PÅ NÄTET
Fastbit AB har som policy att på olika sätt förhindra all form av missbruk på nätet. Detta görs bl.a. genom befintliga avtalsvillkor och en administrativ hantering vid fall av misstänkta abuse-fall. Bland annat följande exempel är att anses som missbruk på nätet. SUNET Etikregler

1. försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
2. försöka dölja sin användaridentitet
3. försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
5. försöka skada eller förstöra den datorbaserade informationen
6. göra intrång i andras privatliv
7. försöka förolämpa eller förnedra andra. Övrigt förtydligande Skicka icke ombedda meddelanden via e-post, news eller liknande. Upphovsrättsligt intrång - t.ex. exponera skyddat material eller skyddad programvara. Barnpornografibrott - att skildra, sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt göra pornografisk bild av barn tillgänglig för någon annan. Medvetet utelämna, ta bort, förfalska eller felaktigt återge information.

3. ÅTGÄRDER VID ÖVERTRÄDELSE
Kunden skall följa gällande lagstiftning och inte göra sig skyldig till missbruk på nätet. Kunden skall även tillse att även andra personer som använder kundens tjänster (användare) följer gällande lagstiftning och inte gör sig skyldig till missbruk på nätet. Bryter kunden eller nämnda användare mot gällande lagstiftning eller gör sig skyldig till missbruk på nätet skall Fastbit AB kontakta kunden och i förekommande fall polisanmäla överträdelsen.

4. HANTERING AV KLAGOMÅL
Klagomål
Inkomna klagomål, anmälan om abuse-fall, hanteras av Fastbit, som nås på följande adress och telefonnummer. E-mail - abuse@fastbit.se Telefon - 020-37 38 00

Utlämnande av uppgifter
Endast polis kan hos Fastbit erhålla uppgifter om vem som innehar viss IP-adress. Uppgift lämnas endast till polis i de fall då straffskalan berättigar utlämnande av personuppgift

Villkor för uppsägning
I enlighet med Fastbit ABs allmänna villkor förbehåller sig Fastbit AB rätten att omedelbart säga upp (häva) avtalet om kunden gör sig skyldig till överträdelse.

Hantering av abuse ärenden
Fastbit hanterar misstänkta abuse-fall enligt följande.
1 Brev till den som genererar abuse i vårt nät
2 Upprepas händelsen Varning om avstängning
3 Avstängning med betalningsansvar under avstängningstiden, kunden kontaktar Fastbit när problemet åtgärdas
4 Avstängning och kunden kopplas ej in igen. Betalnings ansvar för kvarvarande kontraktstiden

Vanliga frågor

Hittar du inte svar på din fråga - kontakta oss nedan.

Kontakta oss